Avís Legal

Identificació de l’Entitat

  • Nom: ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA MONTMELL
  • NIF: G43311984
  • Adreça: Carrer Mestre González, 6. 43712 Llorenç del Penedès
  • Correu Electrònic:

Objecte i Àmbit d’Aplicació
Aquest avís legal regula l’ús del lloc web de l’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA MONTMELL (d’ara en endavant, “el lloc web”). L’ús del lloc web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic i els usos del tràfic.

Propietat Intel·lectual i Industrial

  • El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els textos, imatges, vídeos, gràfics, logotips, marques, botons, així com les fonts d’ordinador (d’ara endavant, “els continguts”), pertanyen a L’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA MONTMELL o bé a tercers que hagin autoritzat el seu ús a l’entitat.
  • Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa de L’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA MONTMELL.
  • Els usuaris i visitants del lloc web es comprometen a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de L’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA MONTMELL i de tercers. Poden visualitzar els elements del lloc web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’ús comercial o la distribució dels continguts està estrictament prohibit.

Protecció de Dades Personals

  • Responsable del Tractament: ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA MONTMELL
  • Dades de Contacte del Responsable: Carrer Mestre González, 6. 43712 Llorenç del Penedès. Correu Electrònic:
  • Podeu consultar la nostra Política de Privacitat per obtenir informació sobre el tractament de les vostres dades personals.

Llei i Jurisdicció Aplicables
Aquest avís legal es regeix en tot moment per la legislació espanyola vigent. En cas de controvèrsia o conflicte que pugui derivar-se de la utilització del lloc web, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals i jutjats de la ciutat de [nom de la ciutat] (o de la ciutat que correspongui segons la normativa aplicable), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o jurisdicció que pogués correspondre’ls.

Modificació de l’Avís Legal
L’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA MONTMELL es reserva el dret de modificar aquest avís legal en qualsevol moment, amb l’objectiu d’adaptar-lo a possibles novetats legislatives o altres canvis en les seves activitats. En cas de modificació, es publicarà la versió actualitzada en el lloc web i s’indicarà la data de l’última revisió.